Zoek
Sluit dit zoekvak.

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Bijgewerkt op 06-09-2022

Tussen

  • Double MP bvba, Kouterlaan 2 bus 1, 1745 Opwijk, BTW BE0872497578, nader ook te noemen “verhuurder”
  • De opdrachtgever, nader ook te noemen “huurder”

Deze overeenkomst maakt integraal deel uit van elke overeenkomst met Double MP. Alle partijen erkennen deze voorwaarden te kennen en zonder voorbehoud te aanvaarden. Het ondertekenen van de offerte en het betalen van voorschotten of gedeeltelijke factuursommen worden aanzien als het erkennen van deze voorwaarden. Van de algemene voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken.

1. Offerte

1.1 Bij het versturen van de officiële offerte door Double MP is deze bindend voor een periode van 14 dagen, gerekend vanaf de datum vermeld op de offerte. Vanaf dag 15 komt het aanbod te vervallen, zonder dat daarvoor een nadere communicatie van Double MP nodig is.

Deze termijn kan op verzoek van de huurder schriftelijk worden verlengd met nog eens 1 week.

1.2 Alles wat niet uitdrukkelijk vermeld staat op de prijsopgave is niet voorzien in de prijs. Alle prijzen zijn exclusief BTW (tenzij anders vermeld).

1.3 Indien de huurder akkoord gaat met de offerte, dient hij deze digitaal te ondertekenen of een gehandtekende en gedateerde versie te bezorgen aan Double MP. Zolang dit niet gebeurd is binnen de gestelde offertetermijn kan de bestelling niet bevestigd worden bij Double MP.

2. Betalingsvoorwaarden

2.1 Double MP verzoekt om de betaling van de factuur binnen de gestelde termijn die hierop vermeld staat te voldoen. Dit is ook van toepassing op de waarborgsom die vermeld staat onderaan op de factuur. Betalingen gebeuren op rekening van Double MP, BE27 0689 0137 7173, met de gestructureerde mededeling die de huurder kan terugvinden op de factuur.

2.2 Double MP heeft het recht de goederen terug vrij te geven indien de betaling niet tijdig voldaan werd.

3. Wanbetaling

3.1 Bij niet betaling binnen de gestelde termijn zal Double MP een eerste schriftelijke herinnering sturen (mail).

3.2 Bij niet betaling binnen 28 kalenderdagen na gestelde betalingstermijn volgt een tweede schriftelijke herinnering (mail) met de vermeerdering van de daarbij gemaakt administratieve kosten nl. €20,00 excl. BTW.

3.3 Bij niet betaling  binnen 42 kalenderdagen na gestelde betalingstermijn verstuurt Double MP een ingebrekestelling per aangetekend schrijven. De hierbij gemaakt kosten worden mee verrekend in het verschuldigd eindtotaal met een minimum van €50,00. Verwijlintresten zijn 8% van het factuurbedrag.

3.4 Bij niet betaling binnen de 3 werkdagen na de ingebrekestelling zal Double MP beroep doen op een incassobureau zonder voorafgaande melding. Hierbij zal 10% van het openstaande bedrag als nalatigheidskosten aangerekend worden met een minimum van €125,00.

4. Waarborgsom

4.1 De huurder is verplicht, voordat hij de goederen in ontvangst neemt, aan de verhuurder een waarborgsom en het huurgeld te betalen zoals genoemd in de overeenkomst tenzij anders overeengekomen. Deze waarborgsom is gelijk aan het huurgeld.

4.2 De verhuurder behoudt zich het recht de vervallen huurtermijn te compenseren met de waarborgsom, evenals de kosten van reparaties die de goederen moeten ondergaan na beschadigingen opgelopen tijdens de huurperiode van de huurder. Dit geldt eveneens voor ontbrekende materialen. Indien de waarborgsom niet voldoet om de schade te dekken zal gevraagd worden om het verschil onmiddellijk te betalen na ontvangst factuur.

4.3 De verhuurder is verplicht deze waarborgsom bij de beëindiging van het huurcontract, indien op dat moment de huurder aan al zijn verplichtingen tegenover de verhuurder heeft voldaan, aan de huurder terug te geven.

5. Duur van de overeenkomst

5.1 Deze overeenkomst is gesloten voor een vooraf vastgestelde periode en voor een vast bedrag.

5.2 1 huurtermijn = 3 dagen (zondag niet meegerekend). Voor langere huurperiodes werken we met staffels: 4-7 dagen: basisprijs  x 1,5, 8-15 dagen: basisprijs x 2, 16-22 dagen: basisprijs x 3, 23-31 dagen: basisprijs x 4. Verlening van de huurperiode dient bij de offerte aangevraagd te worden. Verlening van de huurtermijn zonder dit op voorhand aangegeven te hebben compenseert Double MP met het inhouden van de waarborg. Bij te laat terugbrengen vragen we per extra dag 20% van de  basishuurprijs telkens opnieuw.

6. Nazicht en recht op verhaal op goede staat van de goederen

6.1 De huurder is verplicht bij ontvangst van de goederen, deze grondig te inspecteren op gebreken. Elke eventuele opmerking moet de huurder meteen overbrengen aan de verhuurder. Indien de huurder niet binnen 4u na levering én voor het event, de verhuurder wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de huurder geacht met de staat waarin het gehuurde goed werd geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op verhaal. Bij afhalingen in het magazijn van Double MP dient dit meteen gemeld te worden voor het inladen door de huurder.

7. Schade, gebreken en reparaties

7.1 De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan de verhuurder te melden. Zonder toestemming van de verhuurder mag de huurder niet overgaan tot reparaties.

8. Verplichtingen huurder

8.1 De huurder is verplicht de gehuurde goederen slechts in overeenstemming met de volgende bepalingen te gebruiken:

– De gehuurde goederen in overeenstemming met de gebruiks- en overige voorschriften o.a. ten aanzien van toezicht, die aan huurder bij afhaling van de goederen zijn meegedeeld en/of overhandigd, te behandelen.

– Geen veranderingen aan de gehuurde goederen aan te brengen.

8.2 De huurder is zelf aansprakelijk voor alle lasten, belastingen en boetes die voortvloeien uit het gebruik van het verhuurde door hem dan wel door derden.

9. Diefstal

9.1 Indien de goederen ontvreemd worden of stuk gemaakt door derden, wordt de huurder verantwoordelijk gesteld.

10. Annulering

10.1 Indien u een offerte annuleert, dient u dit zo spoedig mogelijk aan Double MP schriftelijk (brief of mail) bekend te maken.

10.2 Bij annulering, of wijziging van de aantallen in min, tot maximaal 1 maand voor de aanvang van uw event krijgt u de waarborg + 50% van het offertebedrag terug.

10.3 Annuleert of wijzigt u de aantallen in min nadien, dan wordt de gehele offerte in rekening gebracht. De huurwaarborg wordt volledig terugbetaald.

11. Overmacht

11.1 Double MP zal niet kunnen worden aangesproken tot enige schadevergoeding als het voor Double MP als gevolg van overmacht onmogelijk of zeer moeilijk is om aan haar verbintenis te kunnen voldoen. Onder overmacht verstaan we onder meer: niet of laattijdige levering ten gevolge van niet of laattijdige levering van de toeleverancier, transport/verkeersproblemen, hevige weersomstandigheden die normaal presteren onveilig maken, brand of lekkage op eigen locatie of locatie van het gebeuren, stroomstoringen, plotse defecten aan materiaal, diefstal en andere onvoorziene omstandigheden.

12. Levering door Double MP

12.1 Transport kan door Double MP uitgevoerd worden vanaf een minimum bestelorder van €500,00 excl. BTW.

12.2 Leverings-/uitvoeringstermijnen en/of data/uren opgegeven door Double MP zijn indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

12.3 Leveringen gebeuren standaard op gelijkvloers aan de ingang van het gebouw. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen. In geval van hindernissen (dorpels, trappen, smalle doorgangen, onverharde weg, …) dient de huurder zelf voor de nodige mankracht te zorgen om de stukken onverwijld over te nemen of terug te geven. Wachttijd wordt aangerekend per beginnend uur en gaat in een kwartier na aanmelden.

12.4 Bij de leveringen is er steeds 1 persoon door de huurder voorzien voor het helpen uitladen/inladen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

12.5 Standaardtarieven die via de offerte worden doorgegeven zijn geldig voor leveringen en ophalingen van maandag tot vrijdag tijdens kantooruren. Voor leveringen en ophalingen in het weekend en buiten kantooruren wordt een surplus gerekend.

12.6 Gelieve alle gehuurde goederen bij ophaaldatum terug te plaatsen zoals afgeleverd. Extra werk = extra kosten!

13. Retour materialen door huurder

13.1 Indien een artikel door Double MP verpakt wordt aangeboden (doos, kar, bubbelfolie, …), dient dit in dezelfde verpakking door huurder te worden teruggegeven. Voor goederen die niet correct worden ingeleverd (niet of slecht verpakt, vies, nat, …) zullen schoonmaakkosten in rekening gebracht worden. Ook het gebeurlijke verlies of ernstige beschadiging van de verpakkingsgoederen zal worden aangerekend.

14. Verzekering

14.1 De huurder draagt het volle risico en verantwoordelijkheid van de gehuurde goederen gedurende de tijd dat deze ter beschikking van de huurder zijn gesteld.

14.2 De huurder zal daartoe de goederen zo nodig verzekeren en verzekerd houden tegen schade door molest, verlies, diefstal, beschadiging, etc., o.a. ten gevolge van brand.

Elke betwisting naar aanleiding van de opdracht waarvoor tussen beide partijen geen minnelijke schikking kan worden getroffen zal tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel behoren. De totstandkoming, uitvoering en interpretatie van deze algemene voorwaarden geschiedt uitsluitend conform de Belgische wetgeving.